پیجر بیمارستان، پیجر بیمارستان و مانیتورینگ، پیجر پرستار

۰۸بهمن/۹۵
پیجر بیمارستان

پیجر سالمند پیجر بیمارستان پیجر پرستار آزمایشگاه

پیجر بیمارستان   پیجر بیمارستان مدل SB6-2XWH-P ویژگی ها : طول عمر باتری : بیش از ۵۰۰۰۰ بار استفاده  دارای LED با نوردهی بالا جهت شناسایی دستگاه اطمینان از انتقال پایدار تماسبیشتر…